Horecaportemonnee.nl

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten 
    aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de   
    ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer 
    georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de 
    overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 
    communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 
    een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 
    samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
    overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten,    
    waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 
    informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
    raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De vennootschap onder firma Innuendo

Planker 3A

5721VG Asten

TEL: 0493-380242

GSM: 06-13674373 / 0630156330

E-MAIL: info@horecalederwaren.nl

WEB: www.horecalederwaren.nl

KVKNR.:  27270077

BTW NR: 8135.35.190

Vennoten:    van Asten, Arnoldus Elisabeth Antonius Maria

                        Geboren op 14 mei 1963 te Eindhoven

                    van Asten, Arnoud Arnoldus Anthonius Johannes

                        Geboren op 8 november 1996 te Veldhoven

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot 
    stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
    voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
    voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene 
    voorwaarden te vinden zijn op de website van de ondernemer.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 
    en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden 
    langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat 
    deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
    gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand     
    wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg 
    kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op 
    andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

 

 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van 
    toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument      
    zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke  

    bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
    nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De     
    beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod 
    door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn 
    deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke 
    vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten

 en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in

 het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;

 • de eventuele kosten van aflevering

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor

   nodig zijn;

 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; (zie daarvoor artikel 6)

 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer

   de prijs garandeert;

 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het

   kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 
    aanvaarding door de consument van het aanbod.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer 
    onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de 
    ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 
    organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 
    voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 
    daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of 
    op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden 
    opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten     
    terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 
    gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 
    herroepingsrecht;

c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft 
    van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
    opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na 
    ontvangst van het product door of namens de consument.

 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal 
    het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 
    beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik 
    maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de 
    originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer 
    verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van 
    terugzending voor zijn rekening.

4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, 
    doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen exclusief de verzendkosten .

 

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen 
    worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten 
    van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

    a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

    b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

    c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

    d) die snel kunnen bederven of verouderen;

    e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer    
        geen invloed heeft;

    f) voor losse kranten en tijdschriften;

    g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft 
        verbroken.

 

Artikel 8 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
    producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 
    in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
   gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op        
   heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat 
   eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
   toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
    toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

    a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

    b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de 
        prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW

 

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de 
    in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid    
    en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen 
    en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan 
    de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de 
    verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet 
    en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen 
    en bij de uitvoering van bestellingen van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 
    het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen 
    uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging 
    ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, 
    ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
    De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument 
    betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen 
    om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en 
    begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende 
    artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging 
    aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde 
    opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn 
    van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. 
    Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal 
    worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde 
    tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet afwijkend is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde 
    bedragen bij vooruitbetaling te worden voldaan na ontvangst waarvan de ondernemer binnen  

    veertien dagen na ontvangst van het factuurbedrag tot bezorging van het goed is verplicht.

2. Bij facturatie na levering dient rekening gehouden te worden met een betaaltermijn aan de 
    ondernemer van 8 dagen na factuurdatum.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld 
    aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke 
    beperkingen, het recht om gemaakte redelijke (buitengerechtelijke-) kosten in 
    rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk 
    omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft 
    geconstateerd.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf 
    de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd 
    vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van 
    ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Retourbeleid

Hier kunt u uw retourbeleid te beschrijven.